Предимства

Малки групи

Работата в малки групи развива в децата отговорност и самостоятелност, което оказва трайно положително влияние върху тяхното мислене и интереси. За да посрещнат специфичните нужди на всеки ученик, педагозите от Занималня АДИВА използват персонален подход, обученията се адаптират и моделират, така че да са адресирани към различните области и проблеми зони в учебния процес.

Индивидуален подход

Индивидуалният подход създава най-благоприятни възможности за развитие на познавателните сили, активност, склонности и дарби на всеки ученик.

Занималня АДИВА съчетава най-добрите образователни практики, за да запази уникалното у всяко дете и да развие неговите способности и таланти, да разгърне най-добрите и най-висши качества, които човек притежава.

Периодичен анализ и оценка на резултатите

АДИВА залага на методът на оценка още в процедурата по подготовка и организация на обучението, чрез:


 Дневни писмени и устни сведения за извършената работа, усвоените знание и придобити умения
 Междинни тестове, за определяне нивото на усвояване на учебния материал, с цел установяване на налични пропуски и задълбочаване на индивидуалната работа с конкретика по евентуално възникнала проблематика.
 Анкетна карта в края на учебната година, с цел проучване и изследване мнението на родителите за удовлетвореността от предоставените от АДИВА услуги.

Игрови модели на обучителния процес

Основна практика в учебният процес в АДИВА е използването на  игрови модели на обучение. Използването на ролеви, логически и състезателни игри изключително много спомага за бързото усвояване на учебния материал, мотивира и стимулира  децата и разнообразява скучната учебна обстановка.

Енергизирането на децата чрез игровите модели много често провокират интереса им в области, различни от учебното съдържание. Децата с желание отриват и се интересуват от интересни факти и истории от живота.

В процеса на работа учителят ги провокира към творчество и те го осъществяват с голямо желание и удовлетворение, с богатата си детска фантазия и емоционалност.

След като си подготвят учебните уроци, децата имат възможност са излизат на разходка в близките градинки. Там времето протича неусетно в активни игри, федербал, футбол, народна топка и др.

Времето за почивка е много ценно за нас. Така децата с удоволствие се отпускат от учебния процес и се отдават на любимите си занимания и мечти. През това време те успяват релаксират и да съберат сили да утрешния ден.

Високи резултати в усвояването на учебния материал

Високите резултати в усвояването на учебния материал е нашата най-важна цел.

Успеваемостта на децата, които учат в АДИВА центровете, се дължи на системната  и качествена подготовка не само по домашните задачи, но и ежедневно допълнително надграждане на знанията в сборници одобрени и осигурени от АДИВА.

Успехите на  и високите резултати на децата са резултат от позитивната връзка УЧИТЕЛ- ДЕТЕ, изградена на принципите на доверието и взаимната работа.

Водене и взимане на децата ОТ и ДО училище

Всички филиали на учебен център Адива са ситуирани в непосредствена близост до училищата - на пешеходно разстояние.

Децата винаги  се придружават от персонала на центъра и са оборудвани със светлоотразителни жилетки за максимална безопастност.

Системни упражнения и тестове в помощ на учебния материал

Динамиката, с която се развива нашето ежедневие, несъмнено достига и до нашите деца. Това изисква нов подход в учебните извънучилищни занимания, който се основа на системна качествена подготовка през цялата учебна година.

Всички учебни дейности в Занималня АДИВА са насочени към ежедневната допълнителна работа, системното и задълбочено усвояване на учебния материал, в допълнителни сборници и тестове одобрени и осигурени от АДИВА.

По този начин учениците непрекъснато подобряват знанията, способностите и компетентностите си.

В основата на системната си работа в Занималня АДИВА, учебният процес е залегнал на пет ключови елемента:

  1. Основни умения: придобиване и подновяване на уменията, необходими за активно участие на децата в обществото на знанието. Особено важни са упражненията и тестовете по български език, математика, английски език.
  2. Нови познания: развитие на технологичната култура, предприемаческият дух и социалните умения, чрез участия в извънкласни дейности.
  3. Нововъведения в преподаването и ученето: разработка на тематични методи на преподаване и внедряването им в процесите на непрекъснатото обучение, дори и през летните месеци.
  4. Регулярна оценка и анализ на познанията: непрекъсната обратна връзка с родителите и педагозите.
  5. Да доведем образованието по-близо до дома: да се създадат възможности за непрекъснато обучение възможно по-близко до домашната атмосфера.

Чрез системните форми на обучение, които прилага Занималня АДИВА ще се повиши цялостната комуникативност на учениците, а също и тяхната увереност в собствените сили, което от своя страна ще им помогне да се справят с предизвикателствата на училищният живот и на този след него.